Świadczenie usług telefonii oraz zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-507 Wrocław, Ziębicka
 • Telefon/fax: tel. +48717731563, , fax. +48717731563
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
  Ziębicka 34-38
  50-507 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48717731563, , fax. +48717731563
  REGON: 93220714200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www .pogotowie-ratunkowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telefonii oraz zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia świadczenie usługi telefonii oraz zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę pracowników na warunkach wynikających z art. 22 §1 Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) 4. W przypadku wskazanym w ust. 3 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, wskazał osoby zatrudnione na umowę o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art 2 ust. 3-5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) 5. Stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a) uPzp we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, Zamawiający określił sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w tym także sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 6. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część nr 1 – usługi telefonii stacjonarnej i zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu (opisane w kalkulacji cenowej – załącznik nr 7.1. do SIWZ) Część nr 2 – usługi telefonii komórkowej (opisane w kalkulacji cenowej – załącznik nr 7.2. do SIWZ) 7. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną