Świadczenie usługi sprzątania w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-153 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 071 3435643, 3433308, , fax. 713 725 159
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
  Pl. Powstańców Warszawy 5
  50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3435643, 3433308, , fax. 713 725 159
  REGON: 27846800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnwr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi sprzątania w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: usługa sprzątania w Panoramie Racławickiej wraz z terenem przyległym w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy, czyli w: a) Panoramie Racławickiej przy ul. J. E. Purkyniego 11 we Wrocławiu; b) Muzeum Narodowym przy Pl. Powstańców Warszawy 5 we Wrocławiu; c) Muzeum Etnograficzne przy ul. Traugutta 111/113 we Wrocławiu. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a, Zamawiający określa, iż wszystkie prace fizyczne, bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy koordynatora. Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia przedmiotowej usługi sprzątania, wymaga od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia o zawarciu umów o pracę dla każdej zatrudnionej osoby, mającej realizować przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Do współpracy Zamawiającego z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonywaniem umowy oraz kontroli nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznaczy Koordynatora i co najmniej dwóch Brygadzistów: - Koordynator będzie utrzymywać stały telefoniczny kontakt z przedstawicielami Zamawiającego. - Koordynator zobowiązany będzie co najmniej dwa razy w tygodniu osobiście kontrolować personel sprzątający w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie prace składające się na niniejsze zamówienie Wykonawca zrealizuje przy zastosowaniu własnego sprzętu: czyszczarka, odkurzacz itp., własnych urządzeń oraz własnych środków czystości, w sposób zgodny z opisem zawartym w załącznikach od nr 7 do 7e do SIWZ. Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem, urządzeniami, a także środkami czystości pozwalającymi na prawidłową realizację zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Część prac wyszczególnionych w OPZ jest pracami na wysokości (np. mycie okien) i osoby je wykonujące muszą posiadać odpowiednie uprawnienia. Do mycia okien wystarczą myjki na długim wysięgniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określają następujące załączniki do SIWZ: załącznik nr 1 – wzór umowy, załączniki od nr 7 do nr 7 e – opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną