TT-28-02/2020 Usługi w zakresie obsługi szaletu publicznego na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki
 • Telefon/fax: tel. (0-71) 328 70 20 , fax. (0-71) 328 70 18
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
  pl. Strzelecki
  50-224 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (0-71) 328 70 20, fax. (0-71) 328 70 18
  REGON: 93058862500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TT-28-02/2020 Usługi w zakresie obsługi szaletu publicznego na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Usługi w zakresie obsługi publicznego szaletu usytuowanego w budynku administracyjno - biurowym Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole we Wrocławiu. Szczegółowy zakres usługi zawarty jest w „Opis przedmiotu zamówienia w zakresie obsługi szaletu na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole” stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 2. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną