ukcesywna dostawa odczynników od 1.1.2021 do 30.9.2022 w ramach projektu pt. „Multicentryczna międzynarodowa platforma naukowa kluczem do efektywnego prowadzenia badań", nr PPI/APM/2019/1/00044/U/00001, finansowanego ze środków NAWA z podziałem na pięć (5) części: — część I – odczynniki do badań molekularnych, — część II – odczynniki do oznaczania stresu oksydacyjnego, — część III – odczynniki do ekstrakcji, — część IV – odczynniki biochemiczne, — część V – leki cytotoksyczne.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ukcesywna dostawa odczynników od 1.1.2021 do 30.9.2022 w ramach projektu pt. „Multicentryczna międzynarodowa platforma naukowa kluczem do efektywnego prowadzenia badań", nr PPI/APM/2019/1/00044/U/00001, finansowanego ze środków NAWA z podziałem na pięć (5) części: — część I – odczynniki do badań molekularnych, — część II – odczynniki do oznaczania stresu oksydacyjnego, — część III – odczynniki do ekstrakcji, — część IV – odczynniki biochemiczne, — część V – leki cytotoksyczne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa odczynników od 1.1.2021 do 30.9.2022 w ramach projektu pt. „Multicentryczna międzynarodowa platforma naukowa kluczem do efektywnego prowadzenia badań", nr PPI/APM/2019/1/00044/U/00001, finansowanego ze środków NAWA z podziałem na pięć (5) części: — część I – odczynniki do badań molekularnych, — część II – odczynniki do oznaczania stresu oksydacyjnego, — część III – odczynniki do ekstrakcji, — część IV – odczynniki biochemiczne, — część V – leki cytotoksyczne. 2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiący zał nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 do SIWZ dla części 1, 2, 3, 4 i 5. 3. Zamawiający,zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. 4. Szczegółowy opis równoważności opisany jest w rozdziale 3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną