Uporządkowanie parkowania na Przedmieściu Świdnickim we Wrocławiu – etap 2 wraz z aktualizacją projektu organizacji ruchu docelowego.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 15014200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie parkowania na Przedmieściu Świdnickim we Wrocławiu – etap 2 wraz z aktualizacją projektu organizacji ruchu docelowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja projektu organizacji ruchu docelowego na terenie Przedmieścia Świdnickiego – Etap 2, w zakresie zmiany stref płatnego parkowania, oraz jego wdrożenie. Etap 2 obejmuje ulice: Żytnią, Pszenną, Jęczmienną, Joachima Lelewela, Kolejową, Stysia pl. Rozjezdny. Organizację ruchu docelowego należy wdrożyć zgodnie ze zaktualizowaną dokumentacją wraz z zatwierdzeniem. 2.Zakres zamówienia obejmuje:a) aktualizację projektu organizacji ruchu docelowego pn.: „Uporządkowanie parkowania na przedmieściu Świdnickim we Wrocławiu” dla etapu 2, w zakresie zmiany stref płatnego parkowania, opracowanego przez ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu, b) wdrożenie zaktualizowanej organizacji ruchu docelowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316213-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną