USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska
 • Telefon/fax: tel. (071) 783-13-73 , fax. (0-71) 362-15-12
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
  ul. Grabiszyńska 105
  53-439 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 783-13-73, fax. (0-71) 362-15-12
  REGON: 93271739200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dctk.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia szpitala: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: 1. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytuły prowadzonej działalności oraz w związku z posiadanym mieniem (odpowiedzialność deliktowa oraz kontraktowa) za szkody w mieniu i na osobie, z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych 2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 3. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach: 1. Ogólne informacje dotyczące Zamawiającego oraz dane do oceny ryzyka - załącznik nr 2A. 2. Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia – warunki ubezpieczenia – istotne postanowienia – załącznik nr 2B. 3. Szczegółowy wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach grup KŚT – załącznik nr 5. 4. Zaświadczenie o szkodowości - załącznik nr 6.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66516000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną