Usługa opieki powdrożeniowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa opieki powdrożeniowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę usługi opieki powdrożeniowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP v6.10 lub nowsza, zwanego dalej oprogramowaniem, które Zamawiający eksploatuje w swej siedzibie, na podstawie posiadanej licencji dla 80 jednoczesnych użytkowników (operatorów). Obecnie Zamawiający dysponuje następującymi modułami: SIMPLE.ERP – FK (Finanse i Księgowość) SIMPLE.ERP – OT (Obrót Towarowy) SIMPLE.ERP – MT (Majątek Trwały) SIMPLE.ERP – PER (Personel) SIMPLE.ERP – HR Umowy o pracę SIMPLE.ERP – INFO (Biblioteka rozszerzeń) SIMPLE.ERP – Budżetowanie SIMPLE.ERP – Zarządzanie projektami SIMPLE.ERP – Jednolity Plik Kontrolny SIMPLE.ERP – BI SIMPLE.ERP – e-PIT Szkolenie z obsługi systemu W okresie trwania umowy może nastąpić rozszerzenie o kolejne funkcjonalności (moduły), które zostaną objęte opieką powdrożeniową. 2. Zakres rzeczowy świadczenia usług W ramach świadczenia opieki powdrożeniowej Wykonawca zapewni: 1) Wykonywanie na rzecz Zamawiającego prac o charakterze opieki powdrożeniowej dla oprogramowania w wymiarze nieprzekraczającym 1200 godzin, nie dłużej jednak niż w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy. 2) Rozpoczęcie wykonywania wszelkich prac na zlecenie Zamawiającego wynikających z potrzeb eksploatacyjnych oprogramowania w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania (termin realizacji zlecenia stanowi kryterium oceny ofert), ich realizację w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie oraz uzgadnianie ich czasochłonności przed pisemnym zgłoszeniem zapotrzebowania. Zamawiający zgłasza zlecenia przez internetowy system zgłoszeń Wykonawcy, który umożliwia Zamawiającemu wgląd w aktualny stan realizacji zgłoszenia. 3) Rozliczenie wykonanych prac nastąpi po wykonywaniu czynności przez Wykonawcę. 4) Wykonywanie prac związanych z zapewnieniem komunikacji i integracji oprogramowania z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego, w szczególności z systemami wymiany informacji z ZUS, bankami, EOD- DOCUsafe, Systemem Dziekanatowym Bazus, Log system. 5) W ramach opieki powdrożeniowej zostanie udostępniony użytkownikom pakiet szkoleń z obsługi systemu SIMPLE.ERP do wykorzystania na szkolenie Użytkowników systemu w ilości 100 godzin nie wchodzących w zakres 1200 godzin wymienionych w ppkt 1. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Godziny szkoleniowe będą udostępniane do wykorzystanie przez Użytkowników przyrostowo, proporcjonalnie do zużycia pakietu Opieki Powdrożeniowej o którym mowa w ppkt 1. 50 godzin od momentu podpisania Umowy do czasu wykorzystania 500h z pakietu o którym mowa w ppkt 1. Dodatkowe 10 godzin po wykorzystaniu 500h z pakietu o którym mowa w ppkt 1. Dodatkowe 10 godzin po wykorzystaniu 600h z pakietu o którym mowa w ppkt 1 Dodatkowe 10 godzin po wykorzystaniu 700h z pakietu o którym mowa w ppkt 1 Dodatkowe 10 godzin po wykorzystaniu 800h z pakietu o którym mowa w ppkt 1 Dodatkowe 10 godzin po wykorzystaniu 900h z pakietu o którym mowa w ppkt 1 6) Konsultacje, szkolenia i pomoc udzielaną w siedzibie Zamawiającego przez konsultanta Wykonawcy w zakresie wykorzystania oprogramowania oraz wszelkich zmian jego definiowalnych elementów. 7) Konsultacje i pomoc telefoniczną w zakresie wykorzystania oprogramowania oraz wszelkich zmian jego definiowalnych elementów, realizowaną poprzez wskazane numery telefoniczne Wykonawcy w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 16:00. 8) Konsultacje i szkolenia w zakresie wykorzystania nowych funkcjonalności w kolejnych wersjach oprogramowania. 9) Przesyłanie raz na kwartał do Zamawiającego raportu rozliczeniowego dotyczącego realizacji usług opieki powdrożeniowej. 3. Szczegółowe procedury współpracy Wykonawcy i Zamawiającego oraz zasady, warunki i sposób świadczenia opieki powdrożeniowej określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia zamówienia w wysokości co najmniej 50% prognozowanej ilości podanej w Formularzu ofertowym. 5. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 do SIWZ) cenę realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 7. Informacja o umowie ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72250000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną