Usługę przewóz pojemników z posiłkami oraz artykułów spożywczych między wybranymi obiektami Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na dwa zadania: Znak sprawy 32/WZŻ/2019 1. Zadanie nr 1: Przewóz pojemników z posiłkami oraz artykułów spożywczych między Żłobkiem nr 10 przy ul. Henryka Brodatego 17 we Wrocławiu i Żłobkiem nr 9 przy ul. Wrońskiego 13d we Wrocławiu. 2. Zadanie nr 2: Przewóz pojemników z posiłkami oraz artykułów spożywczych między Żłobkiem nr 5 przy ul. Dokerskiej 5 we Wrocławiu i Filią Żłobka nr 5 przy ul. Krystyny i Mariana Barskich 45 we Wrocławiu.

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławski Zespół Żłobków
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-609 Wrocław, Fabryczna
 • Telefon/fax: tel. +4871 365 03 46, , fax. +48713650358
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +4871 365 03 46, , fax. +48713650358
  REGON: 02154505100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługę przewóz pojemników z posiłkami oraz artykułów spożywczych między wybranymi obiektami Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na dwa zadania: Znak sprawy 32/WZŻ/2019 1. Zadanie nr 1: Przewóz pojemników z posiłkami oraz artykułów spożywczych między Żłobkiem nr 10 przy ul. Henryka Brodatego 17 we Wrocławiu i Żłobkiem nr 9 przy ul. Wrońskiego 13d we Wrocławiu. 2. Zadanie nr 2: Przewóz pojemników z posiłkami oraz artykułów spożywczych między Żłobkiem nr 5 przy ul. Dokerskiej 5 we Wrocławiu i Filią Żłobka nr 5 przy ul. Krystyny i Mariana Barskich 45 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I Przedmiot zamówienia Usługę przewóz pojemników z posiłkami oraz artykułów spożywczych między wybranymi obiektami Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na dwa zadania: Znak sprawy 32/WZŻ/2019 1. Zadanie nr 1: Przewóz pojemników z posiłkami oraz artykułów spożywczych między Żłobkiem nr 10 przy ul. Henryka Brodatego 17 we Wrocławiu i Żłobkiem nr 9 przy ul. Wrońskiego 13d we Wrocławiu. 2. Zadanie nr 2: Przewóz pojemników z posiłkami oraz artykułów spożywczych między Żłobkiem nr 5 przy ul. Dokerskiej 5 we Wrocławiu i Filią Żłobka nr 5 przy ul. Krystyny i Mariana Barskich 45 we Wrocławiu. II. Warunki realizacji 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia 02 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Przewozy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku. 2. Maksymalną ilość dni, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych zadań w poszczególnych miesiącach zawiera załącznik nr 3 do umowy Ilość dni transportów. Maksymalna, łączna ilość dni, w których planowana jest realizacja usługi przewozu posiłków wynosi: 1) dla zadania 1: 233 2) dla zadania 2: 231 miesiąc zadanie nr 1 zadanie nr 2 styczeń 21 21 luty 20 20 marzec 22 22 kwiecień 21 21 maj 20 20 czerwiec 21 21 lipiec 23 0 sierpień 0 21 wrzesień 22 22 październik 22 22 listopad 20 20 grudzień 21 21 Razem 233 231 3. Sposób postępowania przy realizacji poszczególnych zadań opisano w SIWZ i umowach: 1) dla zadania 1 2) dla zadania 2 4. Odbiór i zwrot pojemników oraz termosów z poszczególnych placówek jest ewidencjonowany i potwierdzany przez zdających i odbierających każdorazowo na obiekcie z zaznaczeniem daty i godziny czynności na Karcie Ewidencji Transportów (załącznik nr 3 i 4) dla każdego zadania odrębnie. Karta obejmuje okres jednego miesiąca kalendarzowego. Kartę przechowuje w czasie transportu Wykonawca usługi. Karta stanowi potwierdzenie wykonania usługi w danym miesiącu. 5. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przedmiotową usługę zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z dnia 2019.09.01 Dz.U.2018.2245 ) oraz Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz przepisami BHP i sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie zbiorowego żywienia. 6. Wynagrodzenie brutto za dany miesiąc stanowić będzie iloczyn dni, w których odbywały się przewozy w danym miesiącu oraz ceny jednostkowej za 1 dzień brutto. Wykonawca załącza do faktury Kartę Ewidencji Transportów za okres objęty fakturą. Brak załącznika będzie skutkował odmową zapłaty faktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55521200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną