Usługa polegająca na wynajmie oraz serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, świadczona na rzecz Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sądów rejonowych w Miliczu, Strzelinie i Wołowie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-046 Wrocław, ul. Sądowa
 • Telefon/fax: tel. 071 37 04 295, , fax. 713444959
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
  ul. Sądowa 1
  50-046 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 37 04 295, , fax. 713444959
  REGON: 32507336091000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wroclaw.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wynajmie oraz serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, świadczona na rzecz Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sądów rejonowych w Miliczu, Strzelinie i Wołowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pogwarancyjnym serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Zamawiającego, dzierżawie urządzeń drukujących oraz dostawie materiałów eksploatacyjnych (w tym kaset z tonerem i części eksploatacyjnych), za wyjątkiem papieru i etykiet samoprzylepnych, do wszystkich urządzeń. Usługa będzie świadczona w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (część I zamówienia) oraz w sądach rejonowych w Miliczu, Strzelinie i Wołowie (część II zamówienia). Serwis techniczny oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dotyczy zarówno sprzętu wynajmowanego, jak i będącego własnością wymienionych sądów. 2. Zakres zamówienia obejmuje: wynajem nowych kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek; instalację wynajmowanych urządzeń i przeszkolenie pracowników sądów w zakresie obsługi tych urządzeń; dostawę i wymianę zużytych części i materiałów eksploatacyjnych na nowe. Materiały będą wymieniane zarówno w sprzęcie wynajmowanym, jak i w sprzęcie, który jest własnością Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sądów rejonowych w Miliczu, Strzelinie i Wołowie; serwis techniczny sprzętu wynajmowanego oraz sprzętu, który jest własnością Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sądów rejonowych w Miliczu, Strzelinie i Wołowie; sporządzanie opinii o stanie technicznym sprzętu w przypadku jego całkowitego zużycia; odbiór i utylizację zużytych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przynajmniej dwa razy w miesiącu we wskazanym przez Zamawiającego terminie oraz dostarczenie opakowań zbiorczych na zużyte części zamienne oraz materiały eksploatacyjne; inne czynności konieczne dla zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy urządzeń. 3.Zamówienie jest udzielane w dwóch częściach: a) I część zamówienia – usługa polegająca na wynajmie oraz serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, b) II część zamówienia – usługa polegająca na wynajmie oraz serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w sądach rejonowych w Miliczu, Strzelinie oraz w Wołowie. 4. Wykonawcy składają oferty odrębnie dla każdej części zamówienia. Można złożyć ofertę na wykonanie tylko jednej części zamówienia albo oferty na wykonanie dwóch części zamówienia. 5. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w załącznikach do niniejszej SIWZ: a) załącznik nr 1a – opis pierwszej części zamówienia dot. Sądu Okręgowego we Wrocławiu, b) załącznik nr 1b – opis drugiej części zamówienia dot. Sądu Rejonowego w Miliczu, Sądu Rejonowego w Strzelinie oraz Sądu Rejonowego w Wołowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50323000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną