Usługa prowadzenia stałej konserwacji i bieżącego nadzoru (całodobowego dyżuru) oraz serwisu nad układami klimatyzacji stanowiącymi wyposażenie Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (4 Zadania)

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa prowadzenia stałej konserwacji i bieżącego nadzoru (całodobowego dyżuru) oraz serwisu nad układami klimatyzacji stanowiącymi wyposażenie Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (4 Zadania)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia serwisu, naprawy klimatyzacji dla Wrocławskiego Centrum Sieciowo Komputerowego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu: Zadanie nr 1 – Serwis urządzeń klimatyzacyjnych o mocy do 10 kW zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 4 a do SIWZ Zadanie nr 2 – Serwis urządzeń klimatyzacyjnych o mocy do 20 - 80kW zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 4 b do SIWZ Zadanie nr 3 – Serwis urządzeń klimatyzacyjnych produkcji firmy Emerson zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 4 c do SIWZ Zadanie n 4 – Serwis urządzeń klimatyzacyjnych RITTAL SK3232.809 z pięcioma szafami Rittal zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 4 d do SIWZ 2. Wykaz urządzeń oraz terminy konserwacji zawarte są w załączniku nr 5a do SIWZ – Zadanie nr 1, załącznik nr 5b do SIWZ – Zadanie nr 2, Załącznik nr 5c do SIWZ – Zadanie nr 3, załącznik nr 5d do SIWZ – Zadanie nr 4. 3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się: - we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ - dla Zadania nr 1, 2, 3, 4 (wzór umowy dotyczy 4 części - zadań, umowa będzie dostosowana zgodnie z opisem i zakresem w OPZ dla każdej części z osobna). -. w Opisie Przedmiotu zamówienia – w załącznikach od 4 a do 4 d do SIWZ – dla Zadania nr 1, 2, 3, 4. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenia i środki techniczne - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz postanowieniami zawartymi w SIWZ i załącznikach. 5. Zamawiający ma prawo kontrolować, wykonywanie czynności pracowników Wykonawcy. 6. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV – 50730000-1. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 4 zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dowolną ilość zadań. 8. Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną