USŁUGA WYNAJMU I SERWISU ODZIEŻY ROBOCZEJ

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 261 658 666 , fax. 261 658 425
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
  ul. Czajkowskiego 109
  51-147 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 658 666, fax. 261 658 425
  REGON: 93038806200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.awl.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA WYNAJMU I SERWISU ODZIEŻY ROBOCZEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis odzieży roboczej, polegający na wyposażeniu pracowników Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zwanej dalej AWL, w odzież roboczą oraz wykonywanie zabiegów konserwacyjnych tej odzieży. Zamawiający przewiduje wynajem i serwis odzieży roboczej dla pracowników fizycznych w liczbie 52 osób oraz pracowników stołówki żołnierskiej w liczbie 62 osób (w tym 14 mężczyzn i 48 kobiet). Przewidywana liczba pracowników – 114 osób; Zamawiający przewiduje zmniejszenie lub zwiększenie liczby pracowników jak również zmiany w zakresie liczby wydanych przedmiotów, rozliczenie realizacji usługi nastąpi na podstawie faktycznie zrealizowanego zakresu usług. Szczegółowy zakres oraz wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawierają załączniki, stanowiące integralną część SIWZ: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik C 2) Wzór umowy – Załącznik B
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50830000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną