Usługi ochroniarskie i portierskie na terenie Domów Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 oraz przy ul. Rędzińskiej 66-68 funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 54-131 Wrocław, ul. Mączna
 • Telefon/fax: tel. 713 769 950 , fax. 713 769 905
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  ul. Mączna 3
  54-131 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 769 950, fax. 713 769 905
  REGON: 93268454000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mcus.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ochroniarskie i portierskie na terenie Domów Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 oraz przy ul. Rędzińskiej 66-68 funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie i portierskie na terenie Domów Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 oraz przy ul. Rędzińskiej 66-68 funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. 2. Liczba godzin usług objętych przedmiotem zamówienia świadczonych na terenie poszczególnych Domów Pomocy Społecznej została określona w Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: 1) obsługę portierni, ochronę osób i mienia w sposób ciągły (całodobowo), przez wszystkie dni robocze, niedziele i święta oraz ustawowo wolne od pracy w czasie trwania umowy, przez jednego pracownika na zmianie, wg ustalonego harmonogramu przez Wykonawcę; 2) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu obiektów Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu; 3) monitorowanie obiektów oraz terenu wokół obiektów za pomocą systemu dozoru telewizyjnego oraz obchodu terenu; 4) kontrolę ruchu osobowego, prowadzenie ewidencji wydanych/odbieranych kluczy od pomieszczeń, prowadzenie rejestru codziennych raportów, obsługę centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych, utrzymanie porządku i czystości wejścia do budynków; 5) podejmowanie działań w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (napad, włamanie, pożar, powódź i awarie); 6) w DPS przy ul. Mącznej 3 dodatkowo otwieranie dwóch bram na pilota lub przez domofon i ręcznie w przypadku awarii zasilania lub jego braku. Dodatkowo otwarcie furtki przy użyciu domofonu. W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:30 do 08:00 oraz od 14:45 do 15:45 otworzenie dwóch bram automatycznych na ww. czas, po tym czasie zamknięcie bram wjazdowych. 4. Pracownicy ochrony bezpośrednio podlegają Wykonawcy i od niego otrzymują polecenia. 5. Zamawiający może wydawać pracownikom ochrony dyspozycję z pominięciem Wykonawcy, jeżeli polecenia te mieszczą się w przedmiocie umowy, nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa w ochranianym obiekcie. 6. Szczegółowy opis zakresu czynności i odpowiedzialności w ramach usług ochroniarskich i portierskich na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul Mącznej 3 oraz ul Rędzińskiej 66-68 zawierają Załączniki nr 7a i nr 7b do SIWZ. 7. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną