Utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym - szpital zlokalizowany przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 we Wrocławiu

Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-117 Wrocław, Igielna
 • Telefon/fax: tel. 717 359 301, , fax. 717 359 300
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Igielna 13
  50-117 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 359 301, , fax. 717 359 300
  REGON: 21173200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nszw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym - szpital zlokalizowany przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania porządku na terenie zewnętrznym szpitala zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) "Letnie utrzymanie czystości", 2) "Akcję zima", 3) opróżnienie koszy na śmieci, 4) mycie i dezynfekcję koszy na śmieci. W załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (opis przedmiotu zamówienia) zostały szczegółowo opisane: 1) zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, 2) technologia wykonania prac, którą winien zastosować Wykonawca realizując przedmiot zamówienia, 3) pozostałe wymogi i zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę oraz jego odbioru przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90612000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną