Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz podległych Rejonów z podziałem na 3 zadania:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-139 Wrocław, Powstańców Śląskich
 • Telefon/fax: tel. +48713347300, , fax. +48713347363
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
  Powstańców Śląskich 186
  53-139 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713347300, , fax. +48713347363
  REGON: 01751157500082
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz podległych Rejonów z podziałem na 3 zadania:
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz podległych Rejonów z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby: • GDDKiA Oddział we Wrocławiu • GDDKiA Oddział we Wrocławiu Laboratorium Drogowe Zadanie 2: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby: • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Głogowie • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Kłodzku • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Legnicy • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Lubaniu • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Oleśnicy • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Wałbrzychu • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon w Wołowie • GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejon we Wrocławiu Zadanie 3: Usługi kurierskie w obrocie krajowym na potrzeby GDDKiA Oddział we Wrocławiu i podległych Rejonów 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 3. Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 4. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: Zadanie 1 - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2023r. Realizacja przedmiotowych usług zakończy się z upływem terminu 31 października 2023r. albo z datą wykorzystania kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 projektu umowy – w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Zadanie 2 - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2023r. Realizacja przedmiotowych usług zakończy się z upływem terminu 31 października 2023r. albo z datą wykorzystania kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 projektu umowy – w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Zadanie 3 – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2023r. Realizacja przedmiotowych usług zakończy się z upływem terminu 31 października 2023r. albo z datą wykorzystania kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 projektu umowy – w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64112000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną