świadczenie usług transportu sanitarnego S

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa
 • Telefon/fax: tel. 71 3261325 w. 128 , fax. 71 3260622
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
  ul. Koszarowa 5
  51-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3261325 w. 128, fax. 71 3260622
  REGON: 29046900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług transportu sanitarnego S
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie przewozu pacjentów hospitalizowanych do innych placówek leczniczych lub ośrodków diagnostycznych, miejsca zamieszkania 2. Usługa będzie realizowana poprzez: a) transport sanitarny z zespołem specjalistycznym (S) w składzie co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny –Transport sanitarny S, W skład zespołów, o których mowa w punktach a) dodatkowo wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kat. B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruch drogowym (tj.: Dz.U. z 2017r. poz. 1260). 3. Liczba zleceń na przewóz wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa ilość przewozów w okresie wykonywania usługi: a) Transport sanitarny S: - na terenie miasta Wrocławia – 500 - poza miasto Wrocław – 80.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną