WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 121 WE WROCŁAWIU

Przedszkole nr 121 "Zielone Przedszkole" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedszkole nr 121 "Zielone Przedszkole"
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-621 Wrocław, Tramwajowa
 • Telefon/fax: tel. 71 7986760
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole nr 121 "Zielone Przedszkole"
  Tramwajowa 34
  51-621 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7986760
  REGON: 930113661
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkole121.edu.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 121 WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych o charakterze remontu w budynku stanowiącym siedzibę Przedszkola nr 121 we Wrocławiu, przy ul Tramwajowej 2 C. Szczegółowy zakres robót obejmuje gruntowny remont kuchni oraz bloku żywieniowego w wyżej wymienionym budynku. 2. Szczegółowy zakres robót, dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót dotyczące obydwu części zamówienia publicznego zawarte są w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną