WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU KUCHENNEGO NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 26 WE WROCŁAWIU

PRZEDSZKOLE NR 26 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: PRZEDSZKOLE NR 26
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 54-118 WROCŁAW, ALEJA ŚLĄSKA
 • Telefon/fax: tel. 71 7986709, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSZKOLE NR 26
  ALEJA ŚLĄSKA 1
  54-118 WROCŁAW, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7986709, , fax. -
  REGON: 384767422
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkole26.edu.wroclaw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU KUCHENNEGO NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 26 WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu kuchennego na rzecz Przedszkola nr 26 we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy Al. Śląskiej 1. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym środkiem transportu, do budynku Zamawiającego, usytuowanego we Wrocławiu, przy Al. Śląskiej 1. 2) Rozładunek; 3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 4) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie poszczególnych produktów w pomieszczeniach i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 3. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w - Specyfikacji Technicznej - stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39220000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną