WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ TELEINFORMATYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH WE WROCŁAWIU

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-447 Wrocław, Haukego Bosaka
 • Telefon/fax: tel. 71 79869 33 , fax. 713 419 523
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych
  Haukego Bosaka 21
  50-447 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 79869 33, fax. 713 419 523
  REGON: 93280229300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstie.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ TELEINFORMATYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest: 1) Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i technicznej, dotyczącej remontu tarasu głównego, elewacji zewnętrznej oraz wybranych sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych przy ul. Haukego Bosaka 21 we Wrocławiu – wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień (Miejski Konserwator Zabytków) oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie. 2) Realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną