Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa mostu w ciągu DW 381 w km 13+831 w m. Głuszyca. CPV 71320000-7.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 071 39 17 103, 39 17 104 , fax. 713 917 105
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
  ul. Krakowska 28
  50-425 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 39 17 103, 39 17 104, fax. 713 917 105
  REGON: 93193464400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dsdik.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa mostu w ciągu DW 381 w km 13+831 w m. Głuszyca. CPV 71320000-7.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa mostu w ciągu DW 381 w km 13+831 w m. Głuszyca. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu mostu w km 13+831 nad potokiem Rybna w miejscowości Głuszyca przewidującego rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu wraz z wszystkimi branżami. Zakres wykonania projektu do tego zadania obejmuje: wykonanie inwentaryzacji; wykonanie projektu rozbiórki istniejącego obiektu; wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego nowego mostu wraz z przyległym układem drogowym; wykonanie projektów branżowych; wykonanie projektu mostu tymczasowego; wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru; wykonanie dokumentacji: geodezyjnej, geotechnicznej, hydrologicznej, środowiskowej; opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu; uzyskanie niezbędnych uzgodnień; uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji ZRiD; opracowanie dokumentacji przetargowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną