Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Komuny Paryskiej 94A we Wrocławiu wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu zamiennym na roboty budowlane i pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-343 Wrocław, ul. Mikołaja Reja
 • Telefon/fax: tel. 713 235 700 , fax. 713 235 750
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  ul. Mikołaja Reja
  50-343 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 235 700, fax. 713 235 750
  REGON: 20610504000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Komuny Paryskiej 94A we Wrocławiu wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu zamiennym na roboty budowlane i pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej zwanej dalej "Dokumentacją" dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Komuny Paryskiej 94A we Wrocławiu dotyczącej przebudowy lokali mieszkalnych z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i kuchennych wraz z kompletem instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej i elektrycznej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu zamiennym na roboty budowlane (etap I) i pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie Dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania (etap II). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron zawierają stanowiące załączniki do SIWZ: 1) dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia w tym: wytyczne do projektowania, projekty budowlany i wykonawcze dla wszystkich branż, przedmiary i kosztorysy wykonane na remont budynku wielorodzinnego ul. Komuny Paryskiej 94A we Wrocławiu; 2) projekt umowy. 4. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: Etap I 1) Opracowanie projektu budowlanego zmian; 2) Opracowanie projektów wykonawczych zamiennych dla każdej branży; 3) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży; 4) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 5) Opracowanie przedmiarów robót dla każdej branży; 6) Opracowanie kosztorysów inwestorskich robót dla każdej branży; Zakres związany z opracowaniem przedmiarów i kosztorysów: Zamawiający wymaga wykonania kosztorysów i przedmiarów dla projektu zmian. Zamawiający wymaga wykonania scalenia kosztorysu i przedmiaru dla projektu zasadniczego oraz kosztorysu i przedmiaru dla wprowadzonych zmian. Przy scaleniu należy wyeliminować prace dublujące się oraz wstawić nowe prace wprowadzone zmianami. Zamawiający wymaga wykonania wprowadzenia podziału dla kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla projektu RPO. Odrębnie należy ująć koszty objęte dofinansowaniem związane z projektem przebudowy lokali mieszkalnych realizowane w ramach dofinansowania BGK oraz prace nie objęte dofinansowaniem. Szczegółowe wytyczne w zakresie podziału kosztów zostaną przekazane, po akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego. 7) Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, zezwoleń, opracowań potrzebnych do sporządzenia projektu budowlanego oraz uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia zamiennego na budowę. 8) Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej lokali ( uzupełnienie). 9) Wykonanie oceny stanu technicznego lokali pod kątem realizacji planowanych prac; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozszerzenie projektu o wprowadzenie wzmocnienia lub wymiany elementów konstrukcyjnych; 10) Wykonanie oceny stanu technicznego stropów piwnicy, w przypadku nieodpowiedniego stanu wykonanie projektu wymiany lub wzmocnienia stropu piwnicy. 11) Wykonanie oceny stanu technicznego komina, wykonanego remontu i wzmocnień oraz opinię o konieczności i zasadności jego rozbiórki. 12) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia zamiennego na budowę. Etap II - Pełnienie nadzoru autorskiego w pełnym zakresie opracowanej Dokumentacji. Nadzór autorski w wymiarze maksymalnie dwudziestu wizyt będzie pełniony zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną