„Wykonanie nasadzeń 532 szt. drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja.”

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kościuszki 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93193481600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatwroclawski.bip.net.pl ; https://powiatwroclawski.logintrade.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie nasadzeń 532 szt. drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego oraz ich pielęgnacja.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nasadzeń 532 szt. drzew wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych powiatu wrocławskiego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz ich pielęgnacja. Miejsca nasadzeń drzew wskaże przedstawiciel Zamawiającego, według planu nasadzeń. Ilość drzew oraz ich gatunek i parametry, a także miejsca nasadzeń zawarto odpowiednio w przygotowanym kosztorysie ofertowym i planie nasadzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji został określony w: 1. Planie nasadzeń – załącznik nr 2.3. do SIWZ 2. Specyfikacji technicznej - załącznik nr 6.1. do SIWZ 3. Projekcie umowy – załącznik nr 5.1. do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną