Wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i lokali wchodzących w skład Zasobu WRSP oraz budynków biurowych KOWR OT we Wrocławiu na terenie woj. dolnośląskiego

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 54-610 Wrocław, Mińska
 • Telefon/fax: tel. (71) 356-39-19, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu
  Mińska 60
  54-610 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (71) 356-39-19, , fax. -
  REGON: 36784953800177
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i lokali wchodzących w skład Zasobu WRSP oraz budynków biurowych KOWR OT we Wrocławiu na terenie woj. dolnośląskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Wspólny Słownik Zamówień: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej 3.2 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i lokali wchodzących w skład Zasobu WRSP oraz budynków biurowych KOWR OT we Wrocławiu, zlokalizowanych na terenie woj. dolnośląskiego. 3.3 W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz dokonania wpisu z przeprowadzonej kontroli w książkach obiektów budowlanych. Za protokół z kontroli stanu technicznego rozumie się dołączenie do książek obiektów budowlanych również: - protokołu przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej, - protokołu przeglądu instalacji gazowej, - protokoły przeglądu systemu ogrzewania i klimatyzacji, - przeglądu technicznego z oceną i ekspertyzą dotyczącą jego stanu technicznego. 3.4 Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia posiadanych książek obiektów budowlanych każdorazowo przed planowaną wizją na obiekcie. Wykonawca dokona wpisów w książkach istnieją-cych, w siedzibie Zamawiającego znajdującej się we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60 lub Legnicy przy ul Jaworzyńskiej 199 lub Rakowicach Wielkich 15, w zależności od właściwości miejscowej wykonywanych zadań (przedmiotu zamówienia). 3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz obiektów oraz zakres prac przedstawiono w załączniku nr 1a-1d do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’ 3.6 Zamówienie zostało podzielone na 4 odrębne przedmioty zamówienia: Przedmiot 1 Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów i lokali na terenie powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego, wymienionych w załączniku nr 1a do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’. Przedmiot 2 Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów i lokali na terenie powiatów: oławskiego, wrocławskiego, m. Wrocław, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, milickiego, oleśnickiego, górowskiego i wołowskiego, wymienionych z załączniku nr 1b do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’. Przedmiot 3 Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów i lokali na terenie powiatów: głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego, złotoryjskiego, jaworskiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, zgorzeleckiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego i świdnickiego, wymienionych w załączniku nr 1c do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’. Przedmiot 4 Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów (siedzib) na terenie m. Wrocław, wymienionych w załączniku nr 1d do umowy „Opis przedmiotu zamówienia’’. 3.7 Poszczególne przedmioty zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu każdego z przedmiotów zamówienia zostaną odrzucone. 3.8 Zamówienie określa maksymalne potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości zamówienia, tj. wyłączenia poszczególnych obiektów budowla-nych. 3.9 Usługa będzie wykonywana na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współ-życia społecznego. 3.10 Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja w terenie i w razie wątpliwości lub braków w do-kumentacji, złożenie pisemnego zapytania. 3.11 Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od od-powiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przed-miot zamówienia. 3.12 Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należy: 3.12.1 powiadomienie najemców obiektów budowlanych o terminie wykonania przeglądu poprzez wywieszenie w budynkach zawiadomienia o terminach wykonywania kontroli z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o wywieszeniu w obiektach budowlanych zawiadomień. W razie problemów z wejściem do obiektów budowlanych w celu dokonania przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest do dwukrotnego, ponownego powiadomienia najemców obiektów budowlanych poprzez wywieszenie w obiekcie powiadomienia o kontroli z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o wywieszeniu w budynkach zawiadomień. Wykonawca winien dokonać co najmniej trzy razy wywieszek zawiadomień o przeglądach, 3.12.2 usuniecie powiadomień o terminie wykonania przeglądu po przeprowadzeniu kontroli, 3.12.3 dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli, 3.12.4 niezwłoczne zawiadomienie na piśmie Zamawiającego o każdym przypadku nieudostępnienia pomieszczeń w obiektach budowlanych w celu wykonania kontroli oraz o innych trudnościach w realizacji umowy, 3.12.5 przekazanie Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonych kontroli. Protokoły muszą być sporządzone w formie pisemnej, wydrukowanej w 2 egzemplarzach, 3.12.6 Usługi należy wykonać zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi i Polskimi Normami. 3.13 Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną