Wykonanie remontów bieżących w zakresie instalacji elektrycznych oraz usuwanie skutków awarii elektrycznych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 717 779 229
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 42377
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 717 779 229
  REGON: 10946700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów bieżących w zakresie instalacji elektrycznych oraz usuwanie skutków awarii elektrycznych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres robót związanych z remontem instalacji elektrycznej lub usunięciem jej awarii wchodzą: - instalacje oświetlenia ogólnego, - instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, - instalacje oświetlenia zewnętrznego, - instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych ogólnych i dedykowanych, - instalacje elektryczne siłowe, - instalacje odgromowe i połączeń wyrównawczych, - rozbudowy tablic i szaf elektrycznych, - montaż odbiorników energii elektrycznej, - demontaże w/w instalacji, urządzeń i aparatów, - kompletowanie wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania w/w prac, - wykonanie wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp, - wykonanie oznakowania urządzeń, aparatów, kabli i przewodów zgodnego z dokumentacją techniczną lub uzgodnieniami, - przeprowadzenie wymaganych pomiarów, prób i badań. 2. Warunki realizacji robót. Prace będą prowadzone w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia których praca trawa w godzinach od godz. 7,45 do godz. 15,45, w tych godzinach również są przyjmowani interesanci. Wszelkie terminy wejść dla prowadzenia prac remontowych należy ustalać z Administratorami obiektów i Inspektorem Nadzoru. Wykonanie robót w sposób nieuciążliwy będzie możliwe w terminie i godzinach wskazanych przez Zamawiającego, natomiast prowadzenie robót uciążliwych dla pracowników UM od godz. 16.00 do godz. 22.00 od poniedziałku do piątku, oraz w soboty od godz. 7.00 do godz. 22.00, po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za realizację umowy. Do zabezpieczenia miejsca awarii i rozpoczęcia jej usuwania Wykonawca musi przystąpić w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w ofercie od chwili zgłoszenia (nie dłuższym niż 3 godziny). Wykonawca zabezpiecza awarie całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z limitem nie mniejszym niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy. Szczegóły ubezpieczenia są określone w § 12 Projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarte są w Projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 2 do umowy). Uwaga: Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów, jeżeli zostały użyte w SIWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną