Wykonanie remontów kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Część nr 1. Zadanie 1- Fabryczna, Część nr 2. Zadanie 2 – Psie Pole, Część nr 3. Zadanie 3 – Krzyki, Część nr 4. Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2020-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 15014200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdium.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Część nr 1. Zadanie 1- Fabryczna, Część nr 2. Zadanie 2 – Psie Pole, Część nr 3. Zadanie 3 – Krzyki, Część nr 4. Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Remonty nawierzchni kamiennych i betonowych jezdni i chodników wykonywane: - na nawierzchniach z kostki kamiennej 18/20 cm, - na nawierzchniach z kostki kamiennej 9/11 cm, - na nawierzchniach z kostki kamiennej 4/6 cm, - na nawierzchniach z płyt kamiennych (różne wymiary płyt), - na nawierzchniach z płytek betonowych 50/50 cm, - na nawierzchniach z płytek betonowych 35/35 cm, - na nawierzchniach z płytek betonowych 30/30 cm, - na nawierzchniach z kostek betonowych (różne wzory kostek), oraz roboty towarzyszące: - rozebranie elementów podbudowy nawierzchni kostkowych i betonowych, - rozebranie/ułożenie krawężników kamiennych, - rozebranie/ułożenie krawężników/obrzeży betonowych, - rozebranie ław betonowych, - wykonanie podbudowy betonowej, - transport materiałów na/z bazy ZDiUM, - profilowanie podłoża z zagęszczeniem, - naprawa spoin nawierzchni kamiennych i betonowych, - montaż słupków Ø 60 mm oraz demontaż pozostałości po usunięciu słupka, - wykonanie podbudowy nawierzchni kostkowych i betonowych (podbudowa tłuczniowa, stabilizacja gruntu), - regulacja włazów i pokryw instalacji podziemnych. 2. Roboty interwencyjne polegające na usuwaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie pasa drogowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną