Wykonanie robót remontowo - budowlanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 717 779 229
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 42377
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 717 779 229
  REGON: 10946700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowo - budowlanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót remontowo - budowlanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w tym: a) tynkowanie b) kładzenie i wykładanie podłóg c) roboty w zakresie stolarki budowlanej d) roboty malarskie e) roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe f) roboty kamieniarskie g) naprawa i konserwacja dachów h) roboty w zakresie instalacji elektrycznych i) roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych 2. W związku z tym, iż prace będą wykonywane w czynnych obiektach użyteczności publicznej, Zamawiający zastrzega następujące uwarunkowania realizacyjne, które należy na bieżąco konsultować i uzgadniać z Zamawiającym przy udziale administratora obiektu: 1/ godziny realizacji robót w dniach roboczych uciążliwych dla pracowników Urzędu Miejskiego: od godz.16.00 do godz. 22.00 oraz w soboty i niedziele od godz. 7.00 do godz.22.00 pod nadzorem wyznaczonego inspektora nadzoru, 2/ kolejność realizacji robót remontowych, 3/ zabezpieczanie mebli i sprzętu elektronicznego znajdujących się w pomieszczeniach biurowych, w których prowadzone będą roboty, 4/ systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania robót, tj. usuwanie gruzu i innych materiałów z rozbiórki, 5/prowadzenie robót w sposób nieuciążliwy. 3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarte są w Projekcie umowy, Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 4 do SIWZ), Przedmiarze robót (załącznik nr 5 do SIWZ). Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów, jeżeli zostały użyte w SIWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. 4. W związku z tym, że roboty budowlane będą wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest również zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 5. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia i utrzymania w mocy przez cały okres trwania umowy, począwszy od dnia jej podpisania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z limitem nie mniejszym niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy. Szczegóły ubezpieczenia są określone w § 12 Projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną