Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Centralnej 30 oraz ul. Świątnickiej 11

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-343 Wrocław, ul. Mikołaja Reja
 • Telefon/fax: tel. 713 235 700 , fax. 713 235 750
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  ul. Mikołaja Reja
  50-343 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 235 700, fax. 713 235 750
  REGON: 20610504000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Centralnej 30 oraz ul. Świątnickiej 11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 19/1 AM-15 obręb Brochów we Wrocławiu przy ul. Centralnej 30 oraz komórek gospodarczych zlokalizowanych na działce nr 4/3, 4/4 AM-1 obręb Książe Wielkie przy ul. Świątnickiej 11 we Wrocławiu. 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych opisanych w ust. 2 rozdz. III SIWZ wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót, wywiezieniem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki. W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni opisanych w ust. 2 rozdz. III SIWZ obiektów budowlanych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają: 1) dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. nr 7), w tym: dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia, w tym: Opis techniczny rozbiórki, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Decyzja nr 44/2019 pozwolenie na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Centralnej 30 we Wrocławiu, Decyzja nr 1368/2019 pozwolenie na rozbiórkę komórek lokatorskich przy ul. Świątnickiej 11 we Wrocławiu, Przedmiar robót (przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny i należy go traktować jako informację pomocniczą określającą zakres robót), 2) projekt umowy (zał. nr 6). 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, osoby wykonujące prace fizyczne związane z rozbiórką. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy. 6. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. załączając oświadczenie własne). 7. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 1) Główny przedmiot: 45110000-1 2) Dodatkowe przedmioty: 45113000-1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną