Wykonanie wyprzedzających badań archeologiczno – antropologicznych wraz z przygotowaniem terenu badań zlokalizowanego przy ul. Bp B. Bogedaina we Wrocławiu przeznaczonego dla potrzeb planowanej budowy schroniska dla bezdomnych kobiet

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-135 Wrocław, Januszowicka
 • Telefon/fax: tel. 713 607 356 , fax. 071 360 73 31
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich
  Januszowicka 15 a
  53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 607 356, fax. 071 360 73 31
  REGON: 93104008800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wyprzedzających badań archeologiczno – antropologicznych wraz z przygotowaniem terenu badań zlokalizowanego przy ul. Bp B. Bogedaina we Wrocławiu przeznaczonego dla potrzeb planowanej budowy schroniska dla bezdomnych kobiet
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyprzedzających badań archeologiczno – antropologicznych wraz z przygotowaniem terenu badań zlokalizowanego przy ul. Bp B. Bogedaina we Wrocławiu – na terenie dawnego cmentarza protestanckiego św. Bernardyna oraz dawnego cmentarza gminy Tarnogaj, przeznaczonego pod planowaną „Budowę schroniska dla bezdomnych kobiet wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”, wynikających z konieczności rozpoznania i usunięcia archeologicznego dziedzictwa kulturowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71351914-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną