Wykonywanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 717 779 229
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 42377
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 717 779 229
  REGON: 10946700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http//bip.um.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace ogólnobudowlane w zakresie: robót malarskich, tynkarskich, okładzin podłóg i ścian, stolarki budowlanej wykonywane w ramach remontów bieżących obiektów budowlanych. 2. Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia: a) Wykonawca, z którym będzie zawierana umowa ws. zamówienia publicznego zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z limitem nie mniejszym niż wartość umowy brutto na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedłoży kopię polisy ubezpieczeniowej - stosowne oświadczenie znajduje się w Formularzu oferty. b) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową, której bieg rozpoczyna się z dniem odbioru każdego zlecanego przez Zamawiającego remontu - stosowne oświadczenie znajduje się w Formularzu oferty. Jednocześnie oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie stanowił kryterium oceny ofert „Okres gwarancji dla robót budowlanych” (G), o czym jest mowa w dziale XV pkt 3 SIWZ. c) Wykonawca, z którym będzie zawierana umowa ws. zamówienia publicznego zobowiązany będzie posiadać na koncie firmowym na dzień podpisania umowy, wolne środki w wysokości min. 300 000 zł. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży zaświadczenie potwierdzające posiadanie środków na koncie - stosowne oświadczenie znajduje się w Formularzu oferty. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawcę: a) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, co najmniej 6 malarzy, 2 murarzy, 2 tynkarzy, 2 posadzkarzy – płytkarzy. b) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, na umowę o pracę. c) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu oświadczenia pracowników Wykonawcy o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę oraz otrzymaniu wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy. d) Nie przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń o których mowa w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu skutkować będzie naliczeniem kar umownych. UWAGA: Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów, jeżeli zostały użyte w SIWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. 4. W związku z tym, że roboty budowlane będą wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest również zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 5.Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w Formularzu oferty (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ). 6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w dziale VIII pkt 1 ppkt 1) SIWZ. 7.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 8.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 9.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną