Wykonywanie usług ochrony mienia oraz usług sprzątania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia
 • Telefon/fax: tel. 71 333-09-30, 333 09 40 , fax. 71 332 37 76
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  ul. Jastrzębia 24
  53-148 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 333-09-30, 333 09 40, fax. 71 332 37 76
  REGON: 21146486000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosigw.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług ochrony mienia oraz usług sprzątania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 24
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług ochrony mienia oraz usług sprzątania w obiekcie będącym siedzibą Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zlokalizowaną we Wrocławiu, przy ul. Jastrzębiej 24 oraz przy ul. Sztabowej 32 ( wyłącznie usługa sprzątania). 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ oraz zgodnie z warunkami i na zasadach, które określi w formularzu oferty i których ocena spowoduje wybór jego oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312310-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną