Wymiana przyłącza sanitarnego S-2 z przykanalikami P6, P7, P8, P9 oraz studni S1-2 z przykanalikami P1 P2A, P3 i P5 na terenie DS. DWUDZIESTOLATKA przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu - ETAP III

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki
 • Telefon/fax: tel. 71 375 22 34 , fax. 71 375 24 72
 • Data zamieszczenia: 2019-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski
  pl. Uniwersytecki 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 375 22 34, fax. 71 375 24 72
  REGON: 13010000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana przyłącza sanitarnego S-2 z przykanalikami P6, P7, P8, P9 oraz studni S1-2 z przykanalikami P1 P2A, P3 i P5 na terenie DS. DWUDZIESTOLATKA przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu - ETAP III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana przyłącza sanitarnego S-2 z przykanalikami P6, P7, P8, P9 oraz studni S1-2 z przykanalikami P1, P2A, P3 i P5 na terenie DS. DWUDZIESTOLATKA przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu – ETAP III 1.1 Zakres prac przewidziany zamówieniem obejmuje: a) rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych; b) zdjęcie ziemi roślinnej w miejscu prowadzonej kanalizacji; c) wykonanie robót ziemnych; d) demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych lub żeliwnych wraz ze studzienkami; e) ułożenie przyłącza od S-2.1 do S-2.4 oraz przykanalików; f) wykonanie studni S1-2 oraz przykanalików; g) odtworzenie istniejących nawierzchni utwardzonych, ciągów pieszo – jezdnych oraz terenów zielonych. Przewiduje się przesadzenie krzewów w inną lokalizację, (wszystkie nasadzenia krzewów nad siecią kanalizacyjną, powinny być przesadzone); h) zabezpieczenie drzew i krzewów podczas wykonywania prac; i) zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telefonicznych; j) oznakowanie trasy kanału taśmą; k) oznakowanie związane z organizacją ruchu zastępczego; l) odwodnienie wykopów, umocnienie ścian wykopów; m) próby i testy sieci; n) prace należy prowadzić na czynnej sieci kanalizacji, dlatego należy przewidzieć tymczasowe odprowadzanie/przepompowywanie ścieków; o) z uwagi na prowadzenie przykanalików P8 i P9 pod podjazdem dla osób niepełnosprawnych, przewiduje się wykonanie tych robót metodą bezrozkopową (przewiert). Przyjęto wprowadzenie odcinka rury spustowej żeliwnej do piwnic budynku, stąd przewiertem pod podjazdem dla nsp, przejście odcinka instalacji kanalizacji zewnętrznej do studzienki. Ostateczny sposób przejścia, szczególnie dla P8, zostanie określony w trakcie realizacji inwestycji. Przyjęto wymianę odcinka na długości ok. 1,5m z wymianą czyszczaka żeliwnego; p) umocnienie ścian wykopów, odwodnienie wykopu, oczyszczenie kanałów, zabezpieczenie przed napływem ścieków, tymczasowe odprowadzenie ścieków oraz koszt z tym związany ponosi Wykonawca; q) organizacja ruchu zastępczego na czas budowy przyłączy, w tym: znaki drogowe, zapory drogowe U-20c, barierki ochronne, lampy ostrzegawcze, kładka tymczasowa dla pieszych, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji itp. oraz koszt z tym związany ponosi Wykonawca; r) wywóz materiałów z demontażu oraz robót ziemnych; s) wygrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych; t) wyznaczenie miejsca na tymczasowe składowanie i segregację materiałów (do uzgodnienia z Użytkownikiem); u) wyznaczenie trasy przejazdu ciężkiego sprzętu, którą będą wywożone materiały pochodzące z rozbiórki/wykopów w sposób umożliwiający zachowanie bezpieczeństwa użytkownikom i bezkolizyjne funkcjonowanie ruchu pojazdów oraz pieszych; v) opracowanie planu BIOZ; 2. UWAGI: a) Wykonawca usunie w sposób docelowy i skuteczny wszelkie szkody i awarie powstałe w trakcie realizacji robót, w tym odtworzenie w pasie drogowym przyległych ulic, trawników i chodników zniszczonych podczas wykonywania prac; b) Koszty za wywóz gruzu i urobku oraz pozostałych materiałów z demontażu wraz z kosztami utylizacji oraz inne opłaty z tym związane ponosi Wykonawca; c) koszty związane z zabezpieczeniem drzew i przesadzeniem krzewów ponosi Wykonawca; d) Wykonawca odpowiada za nadzór nad mieniem oraz ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny; e) W przypadku uszkodzenia istniejących sieci i innych istniejących elementów uzbrojenia nad i podziemnego terenu od Wykonawcy egzekwowana będzie ich naprawa oraz wyrównanie strat wynikających z braku zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela; f) do zakresu Wykonawcy wchodzi również zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem (dojazd, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy) ponoszenie kosztów zużycia wody, energii dla potrzeb budowy; g) Wykonawca przed rozpoczęciem robót zabezpieczy i wygrodzi miejsca prowadzenia robót oraz terenu przed dostępem osób trzecich; h) Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót wraz z demontażem obiektów tymczasowych; i) roboty towarzyszące/tymczasowe nieujęte w przedmiarze oraz inne prace zapewniające kompletność wykonania przedmiotu umowy winny być skalkulowane w cenach robót podstawowych; 3. Roboty budowlane wykonywane będą na czynnej sieci kanalizacyjnej budynku DS. Dwudziestolatka funkcjonującego 7 dni w tygodniu i 24h/dobę, dlatego konieczne będzie uzgodnienie szczegółowego harmonogramu wykonywania prac budowlanych z Użytkownikiem oraz z najemcami lokali usługowych (apteka, Polger). Roboty budowlane należy tak zorganizować, aby nie zakłócały one pracy oraz funkcjonowania całego obiektu. Z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym należy powiadomić Użytkownika oraz najemców lokali usługowych o utrudnieniach związanych z planowanymi przepięciami węzłów sanitarnych. W trakcie prowadzenia robót obiekt musi mieć możliwość korzystania z węzłów sanitarnych wobec powyższego należy przewidzieć przepompowywanie ścieków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną