Wymiana stolarki drzwiowej, w tym stolarki ppoż., wraz z pracami towarzyszącymi w budynku A-2 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Łukasiewicza 2 we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki drzwiowej, w tym stolarki ppoż., wraz z pracami towarzyszącymi w budynku A-2 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Łukasiewicza 2 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana stolarki drzwiowej, w tym stolarki ppoż., wraz z pracami towarzyszącymi w budynku A-2 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Łukasiewicza 2 we Wrocławiu. Uwaga: w stosunku do poprzedniego przetargu- 006/2020 - ograniczeniu uległ zakres na niskim parterze i IIIp. 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż nowych drzwi, w tym także drzwi ppoż., do pomieszczeń na korytarzach budynku A-2 PWr. 1.2. Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlano-montażowych, robót rozbiórkowych, robót demontażowych i montażowych oraz usług budowlanych w zakresie określonym powyżej i opisanym w dokumentacji projektowej. Zakres robót szczegółowo obejmuje dokumentacja projektowa w zakresie zgodnym z Wytycznymi realizacyjnymi stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ wraz ze wszystkimi robotami niezbędnymi i towarzyszącymi dla zrealizowania robót. Uwaga: dokumentacja nie zawiera przedmiarów robót; wycenę należy oprzeć na dokumentacji . Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 1.3. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe 45410000-4 Roboty tynkarskie 45442100-8 Roboty malarskie 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 1.4. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia pylenia a także do cyklicznego sprzątania również poza wydzielonymi strefami prowadzenia robót, tak, by umożliwić korzystanie z obiektu w niezbędnym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną