WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ LABORATORIUM DLA CELÓW SZKOLENIOWYCH NA POTRZEBY AWL

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 261 658 666 , fax. 261 658 425
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
  ul. Czajkowskiego 109
  51-147 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 658 666, fax. 261 658 425
  REGON: 93038806200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.awl.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ LABORATORIUM DLA CELÓW SZKOLENIOWYCH NA POTRZEBY AWL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r., w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami w ramach zajęć programowych w odległości nie większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego. 1.2 Pomieszczenia muszą być zlokalizowane na terenie miasta Wrocław w jednym kompleksie w odległości nie większej niż w promieniu 400 m. 1.3 Wykonawca udostępni pomieszczenia na wyłączność tzn. wynajęte pomieszczenia będą użytkowane w okresie najmu tylko przez Zamawiającego. 1.4 Wykonawca zapewni dostęp do pomieszczeń tylko dla pracowników i studentów AWL, Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia przed dostępem osób trzecich. 1.5 Wymogi jakie muszą być spełnione dla wynajmowanych powierzchni: a) Ilość pomieszczeń : 8-15; b) Łączna powierzchnia: 230-280 m2 c) Ilość pomieszczeń oraz ich kształt i powierzchnia musi umożliwić organizację poniższych pracowni: -pracownia chemii, -pracownia analizy instrumentalnej, -pracownia nauki o materiałach, -pracownia środków ochrony i ratownictwa technicznego, -pracownia zastosowań praw fizyki, -pracownia mechaniki i konstrukcji maszyn, - pracowni chemii teoretycznej, -pomieszczenie pomocnicze (szatania). d) W pomieszczeniach maksymalnie będzie przebywać do 14 osób w każdym, e) Pomieszczenie przeznaczone na pracownie chemii i analizy instrumentalnej musi spełniać wszystkie przepisy BHP, przeciwpożarowe oraz inne ważne z punktu widzenia stosowania w tych pomieszczeniach gazów do chromatografu gazowego (butla 10 litrowa z wodorem oraz butla 10 litrowa z helem), 6 palników gazowych ze 100g zbiornikami z mieszaniną propanu-butanu. Pomieszczenia te muszą posiadać przyłącza wodno-kanalizacyjne, elektryczne 230V oraz wentylację wyciągową (dla 4-6 dygestoriów),-pomieszczenia muszą posiadać mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną niezależną od wentylacji wyciągowej dygestoriów. f) Pomieszczenia muszą posiadać sprawną wentylację. Wentylacja musi pracować w sposób zapewniający komfort i bezpieczeństwo pracy w godzinach 7.30-18.00, g) W pomieszczeniach w godzinach użytkowania pomieszczeń musi być utrzymywana temperatura w zakresie 19-24 st. C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną