Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. +48713406526 , fax. +48713406948
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713406526, fax. +48713406948
  REGON: 00051437700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.duw.pl; duw.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na IV (cztery) części: 1) Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych typu A do budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, 2) Zakup, dostawa i montaż foteli obrotowych do budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 oraz budynku delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, znajdującego się w Legnicy, przy ul. F. Skarbka 3, 3) Zakup, dostawa i montaż szaf metalowych do budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, 4) Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych typu B do budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 oraz budynku delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, znajdującego się w Legnicy, przy ul. F. Skarbka 3, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem wraz z jego wniesieniem i montażem na swój koszt i ryzyko do miejsca przeznaczenia, tj. pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przy Placu Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu oraz w budynku delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, znajdującego się w Legnicy przy ul. F. Skarbka 3 (części II i IV). Ilości poszczególnych mebli, które należy dostarczyć i i zamontować w obu wskazanych powyżej lokalizacjach, zostały podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną