Zakup i dostawa artykułów i sprzętu sportowego w ramach projektu Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-612 Wrocław, Al. I. J. Paderewskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 473 554 , fax. 71 347 34 48
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Al. I. J. Paderewskiego 35
  51-612 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 473 554, fax. 71 347 34 48
  REGON: 32786000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa artykułów i sprzętu sportowego w ramach projektu Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa z podziałem na dwie części, fabrycznie nowych pochodzących z bieżącej produkcji artykułów i sprzętu sportowego, która jest realizowana w ramach projektu: Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu WND-POWR.03.05.00-00-Z115/17 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i stanowi powtórzenie wyboru Wykonawcy dla tych części (postępowanie - Sprawa nr KZ-15/2018 i KZ-4/2019). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym dla poszczególnych części odpowiednio Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ/nr 2 do umowy. Wielkość, rodzaj , zakres i ilość - podane rówież w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną