Zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-211 Wrocław, ul. Kleczkowska 35, skr. pocz.096
 • Telefon/fax: tel. 713 272 657
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
  ul. Kleczkowska 35, skr. pocz.096
  50-211 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 272 657
  REGON: 93088026000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ilościach i asortymentach podanych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. Maszyny oraz urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia niezbędne są do szkolenia osadzonych, do praktycznej nauki zawodu: • Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. • Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, swoją ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym. Wszystkie elementy maszyn oraz urządzeń muszą być fabrycznie nowe (nieużywane). Wszystkie maszyny oraz urządzenia muszą być kompletne i posiadać odpowiednie, niezbędne akcesoria do ich uruchomienia. Ponadto powinny posiadać instrukcję w języku polskim a także serwis i dostępność części zamiennych na terenie Polski. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia, własnym transportem oraz na swój koszt do: Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, Aresztu Śledczego we Wrocławiu, Zakładu Karnego w Głogowie, Zakładu Karnego w Kłodzku, Zakładu Karnego w Strzelinie, Zakładu Karnego w Wołowie, Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu oraz Zakładu Karnego w Zarębie. Do oferty należy dołączyć Instrukcje techniczne wszystkich oferowanych maszyn oraz urządzeń potwierdzające spełnienie wymagań nie gorszych niż opisane w niniejszej SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. Maszyny oraz urządzenia zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową zawierającą między innymi instrukcję obsługi oraz instrukcję konserwacji, a także deklarację zgodności Unii Europejskiej. W celu ułatwienia wskazania maszyn oraz urządzeń o opisanych parametrach, Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ, podał przykładowy sprzęt produkowany przez danego producenta. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza sprzęt dowolnego producenta spełniający parametry opisane w Załączniku nr 1 i 2 do SIWZ (kolumna 2 – Szczegółowe dane techniczne maszyny/urządzenia), wskazane parametry są minimalne, tj. Zamawiający dopuszcza sprzęt o takich samych lub wyższych parametrach. Udowodnienie, że proponowane przez Wykonawcę maszyny lub urządzenia są nie gorsze od określonych w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ, należy do Wykonawcy. 3. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: Główny przedmiot: 44510000-8 • 38651600-9 – Kamery cyfrowe • 43414000-8 – Szlifierki • 43320000-2 – Urządzenia budowlane • 44423200-3 – Drabiny • 38410000-2 – Przyrządy pomiarowe • 42662000-4 – Sprzęt spawalniczy • 42999000-5 – Odkurzacze i froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym • 42650000-7 – Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne • 44511200-7 – Narzędzia ogrodnicze • 39721320-1 – Osuszacze powietrza • 44212310-5 – Rusztowania • 39711120-6 – Zamrażarki • 39711000-9 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi • 34000000-7 – Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu • 39713400-7 – Maszyny do konserwowania podłóg • 43315000-4- Maszyny do zagęszczania gruntu • 31100000-7 – Elektryczne silniki, generatory i transformatory • 44512000-2 – Różne narzędzia ręczne • 43133100-5 – Rusztowania przesuwne • 39312000-2 – Urządzenia do przygotowania żywności 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i jego wartości maksymalnie o 9% licząc od wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przedmiotowa zmiana nie może być dokonana w terminie późniejszym niż 14 dni przed upływem terminu na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 6 oraz § 2 ust. 1 Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 5. Strony dopuszczają, na zasadach opisanych w § 11 Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), zmianę marki/typu konkretnej maszyny, urządzenia lub narzędzia, którego sprzedaż wraz z dostawą stanowi przedmiot Umowy, w sytuacji zaprzestania jego produkcji, dystrybucji, wycofania tego produktu z obrotu lub okresowej niedostępności produktu na rynku, o ile zaoferowana nowa maszyna, urządzenie lub narzędzie spełnia przynajmniej kryteria zawarte w szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (czyli może mieć wyższe parametry techniczne) i zmiana nie powoduje wzrostu wartości zamówienia. W przypadku zmiany maszyny, urządzenia lub narzędzia na droższy produkt, od przedstawionego w ofercie, Wykonawca nie ma roszczenia o dopłatę różnicy w wartości zamówienia. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zarówno okoliczności uzasadniające zmianę jak również fakt, iż zaoferowana nowa maszyna, urządzenie lub narzędzie spełnia przynajmniej wymagania określone w SIWZ (załącznik nr 3 do Umowy) i Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do Umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną