Zakup kserokopiarek dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. +48713406526 , fax. +48713406948
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713406526, fax. +48713406948
  REGON: 00051437700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.duw.pl; duw.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup kserokopiarek dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i konfiguracją : - 6 szt. Kserokopiarek MONO (urządzeń wielofunkcyjnych ) – dla części I zamówienia - 2 szt. Kserokopiarki KOLOR (urządzenie wielofunkcyjne ) – dla części II zamówienia Serwer wydruków znajduje się w siedzibie głównej DUW we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 Urządzenia: - muszą być wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych do autoryzacji użytkowników, kompatybilny z kartami wykorzystywanymi w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (Unique 125 KHz); - muszą posiadać zabezpieczenie umożliwiające wymianę tonera lub dołożenie papieru przez osoby uprawnione; - muszą mieć możliwość integracji z posiadanym systemem Zarządzania Wydrukami Documaster, z wykorzystaniem fabrycznego wyświetlacza urządzenia umożliwiającego uwierzytelnienie użytkownika, dostęp do swojej kolejki wydruków, obsługę wydruku poufnego i podążającego, weryfikację praw dostępu, podgląd wydruku na ekranie urządzenia oraz obsługę funkcji drukowania, kopiowania, skanowania wraz z generowaniem raportów rozliczania prac na użytkownika, na dział, na urządzenie. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni: - montaż dostarczonych urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; - pełne uruchomienie urządzeń i integrację z istniejącym Systemem Zarządzania Wydrukami „ Documaster” posiadanym przez Zamawiającego; - dokonywanie bezpłatnych okresowych przeglądów gwarancyjnych i konserwacji dostarczonych urządzeń w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta - jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy. W oświadczeniu, które stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca powinien podać nazwę producenta oraz model oferowanych urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30121300-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną