ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. DO RZEKI STARA ODRA PRZY MOŚCIE ZWIERZYNIECKIM WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM W RAMACH PROJEKTU PN: REGULACJA PRZEPŁYWU STARORZECZA ODRY NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU ”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

ZOO Wrocław Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: ZOO Wrocław Sp. z o. o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 51-618 Wrocław, ul. Wróblewskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 483 024 , fax. 713 483 768
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZOO Wrocław Sp. z o. o.
  ul. Wróblewskiego 42374
  51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 483 024, fax. 713 483 768
  REGON: 21125219000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. DO RZEKI STARA ODRA PRZY MOŚCIE ZWIERZYNIECKIM WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM W RAMACH PROJEKTU PN: REGULACJA PRZEPŁYWU STARORZECZA ODRY NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU ”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. DO RZEKI STARA ODRA PRZY MOŚCIE ZWIERZYNIECKIM WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM W RAMACH PROJEKTU „REGULACJA PRZEPŁYWU STARORZECZA ODRY NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działania 4.5. „Bezpieczeństwo”, Poddziałania nr 4.5.2. „Bezpieczeństwo – ZIT WrOF” . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz projekcie umowy (załącznik nr 2) 3. Zakres robót podzielony jest na dwa etapy: a) Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji zrzutowej i uzyskanie pozwolenia na budowę b) Wybudowanie instalacji zrzutowej ze stawu do rzeki Stara Odra wraz z przypisaną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu, a także utylizacją odpadów, nie nadających się do ponownego wykorzystania (koszty po stronie Wykonawcy) z uporządkowaniem terenu i przygotowaniem go do celów hodowlanych i ekspozycyjnych 4. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej terenu planowanych robót w dniu 27 stycznia 2020 r. w godz. od 9:00 do 12:00. 5. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest realizować umowę w zakresie czynności polegających na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już pracowników u Wykonawcy lub Podwykonawcy. Powyższy warunek nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ani dostaw. 6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób wskazanych w ust. 5 powyżej i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań określonych w ust. 5powyżej oraz sankcji z tytułu ich niespełniania zostały określone we wzorze umowy - § 12 (załącznik Nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną