„Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!” – WBO 2017, nr 675 – park kieszonkowy przy ul. Kolistej

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka
 • Telefon/fax: tel. 071 3286611/12 , fax. 071 3286611/12
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Trzebnicka 33
  50-231 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3286611/12, fax. 071 3286611/12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!” – WBO 2017, nr 675 – park kieszonkowy przy ul. Kolistej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I: wykonanie robót budowlanych i założenie zieleni, polegającej w szczególności: a) budowa nawierzchni utwardzonej żwirowej z obrzeżem stalowym o powierzchni 499,4 m2, b) wykonanie obrzeża z płyt betonowych „zręby rekina” 65,5 mb, c) dostawę i montaż elementów małej architektury (kosz na śmieci, ławki). CZĘŚĆ II: wykonanie prac ogrodniczych, nasadzenia drzew i krzewów. CZĘŚĆ III: pielęgnacja gwarancyjna zieleni w okresie 3 lat (36 kolejnych miesięcy kalendarzowych) liczonych od dnia protokolarnego odbioru wykonanej części I i II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną