„Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” - Park kieszonkowy przy kładce Pawłowickiej – etap I, WBO 2018 projekt nr 416.

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka
 • Telefon/fax: tel. 071 3286611/12 , fax. 071 3286611/12
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Trzebnicka 33
  50-231 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3286611/12, fax. 071 3286611/12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście” - Park kieszonkowy przy kładce Pawłowickiej – etap I, WBO 2018 projekt nr 416.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie, których przewidziano zagospodarowanie fragmentów działek nr 30/1 i 31/1, AM-11, obręb Zakrzów, poprzez stworzenie miejsca odpoczynku dla mieszkańców spacerujących między osiedlami oraz tych, którzy ćwiczą różne dyscypliny sportu na sąsiednim terenie Miejskiego Centrum Sportu. W ramach tego etapu przewiduje się również dostawę i montaż małej architektury (siedziska bez oparcia, kosze na odpady, tablice informacyjne, stojaki rowerowe), budowę ciągów pieszych i schodów (strona zachodnia), budowę podwyższonych obrzeży wzdłuż ciągów pieszych pełniących funkcje estetyczne oraz aranżację istniejącej szaty roślinnej wraz z nowymi nasadzeniami. Inwestycja ma na celu podniesienie standardu użytkowania przestrzeni publicznej poprzez stworzenie nowego miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców pobliskich osiedli oraz łącznika dwóch dzielnic Wrocławia – Pawłowic i Zakrzowa.Obszar objęty inwestycją to teren o powierzchni około 0,16ha, który znajduje się na pograniczu dwóch dzielnic Wrocławia: Zakrzowa i Pawłowic. W sąsiedztwie znajduje się kompleks sportowy do gry w baseball. Teren powyższej inwestycji zlokalizowany jest wzdłuż fragmentu linii kolejowej w pobliżu stacji Wrocław – Zakrzów oraz rzeki Dobra (dopływ Widawy). Szczegółowy zakres, który przewidziany został do realizacji w etapie I przedstawiono na rysunku nr SCH projektu wykonawczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną