„Złotnicki gródek dla dzieci ” - etap I realizowany w ramach WBO 2018, projekt nr 315

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka
 • Telefon/fax: tel. 071 3286611/12 , fax. 071 3286611/12
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Trzebnicka 33
  50-231 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3286611/12, fax. 071 3286611/12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Złotnicki gródek dla dzieci ” - etap I realizowany w ramach WBO 2018, projekt nr 315
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu na obszarze polany w Parku Złotnickim we Wrocławiu, na części działki nr 12/2 AM-13, obręb Złotniki, w tym budowie nawierzchni, dostawie i montażu elementów małej architektury oraz wykonaniu prac związanych z założeniem zieleni, zwanych dalej pracami ogrodniczymi oraz wykonanie usług pielęgnacji gwarancyjnej zieleni. 2. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje: CZĘŚĆ I: wykonanie robót budowlanych, w szczególności: a) przygotowanie terenu, b) ogrodzenie terenu budowy, wygrodzenie stref niebezpiecznych oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych, c) zabezpieczenie drzew i krzewów na czas trwania robót budowlanych, d) budowa nawierzchni: mineralnej i żwirowej, e) roboty ziemne i niwelacja terenu: nasypanie sześciu pagórków, wykonanie przejść pod pagórkami, f) dostawa i montaż elementów małej architektury: ławki drewniane z oparciem 2 szt., kosz na odpady, tablica informacyjna, słupki do siedzenia 16 szt., drewniany bujak owca, wieża do wspinaczki, dwa trony z podłokietnikami i dziewięć bali do siedzenia, drewniane podesty 3 szt., tunel z prętów stalowych. CZĘŚĆ II: wykonanie prac ogrodniczych, w szczególności polegających na sadzeniu drzew, krzewów, założeniu trawnika. CZĘŚĆ III: pielęgnacja gwarancyjna zieleni (tj. wykonanych prac ogrodniczych) w okresie 3 lat (36 kolejnych miesięcy kalendarzowych) liczonych od dnia protokolarnego odbioru robót budowlanych (Części I i II przedmiotu zamówienia). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną