ZP/BZP/143/2019_Modernizacja zasilania pomiędzy budynkami D-2 i D-21 na potrzeby WCSS Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu.

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.pwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/BZP/143/2019_Modernizacja zasilania pomiędzy budynkami D-2 i D-21 na potrzeby WCSS Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - Modernizacja zasilania pomiędzy budynkami D-2 i D-21 na potrzeby WCSS Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu. 1.1. Zakres prac niniejszego postępowania obejmuje prace dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wskazane w: Projekcie wykonawczym - Modernizacja zasilania pomiędzy budynkami D-2 i D-21 na potrzeby WCSS Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu oraz wykonanie prac związanych z wymianą tablic głównych WCSS opisanych w Projekcie wykonawczym Modernizacja pomieszczeń 101/6 i 101/8 w budynku D2 Politechniki Wrocławskiej pl. Grunwaldzki 9, część elektryczna szczegółowo opisanych w opisie technicznym pkt.2.9 Wymiana kompletu tablic głównych WCSS ; Zamawiający do wglądu załączył Projekt architektoniczny w celu wykonania towarzyszących prac budowlanych. 1.2. Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlano-montażowych, modernizacyjnych systemu zasilania, robót rozbiórkowych, robót demontażowych i montażowych oraz usług budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi robotami niezbędnymi i towarzyszącymi dla zrealizowania robót. 1.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty jw. zgodnie z dokumentacją projektową, projektem umowy, SIWZ, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, jak również zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP oraz przekazać je Zamawiającemu. 1.4. Zrealizowanie przedmiotu umowy oznacza wykonanie prac określonych wyżej i uzyskanie bezwarunkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego lub odbioru warunkowego wraz z protokołem usunięcia wszystkich wad i usterek. 2.Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Zakres robót szczegółowo obejmuje dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 4 do SIWZ. 5.Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania robót w sposób umożliwiający zapewnienie stałego dostępu na teren Uczelni. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy celem ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia obiektu oraz do prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający wejście na teren wykonywania robót osób trzecich. -Wykonawca, któremu zostanie powierzone wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do współpracy z Wykonawcą remontu i modernizacji pomieszczeń WCSS nr 101/6 i 101/8 (ETAP 1); -Wykonawca zobowiązany będzie również do współpracy z wykonawcą instalacji UPS-a – jako nadzór przy podłączeniu UPS-a do wykonanej przez siebie instalacji elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną