ZP/BZP/148/2019_Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury laboratoryjnej dla Wydziału Chemicznego PWr. – Komory Laminarnej. w projekcie,,New Methods For lmaging serine proteases lnvolved ln cel Death l nduction" ( N r PO l R.04.04.00-00-3 F 5C/ 17).

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.pwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/BZP/148/2019_Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury laboratoryjnej dla Wydziału Chemicznego PWr. – Komory Laminarnej. w projekcie,,New Methods For lmaging serine proteases lnvolved ln cel Death l nduction" ( N r PO l R.04.04.00-00-3 F 5C/ 17).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury laboratoryjnej na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej - Komory laminarnej z pionowym przepływem powietrza, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, BIOHAZARD przeznaczonej do ochrony produktu, operatora, środowiska. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: dostawę nowego urządzenia do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, montaż urządzenia, przeszkolenie personelu użytkownika. 3.Wszystkie koszty transportu i ubezpieczenie podczas transportu związane z wykonywaniem przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. Ryzyko w czasie przewozu, załadunku i wyładunku obciążą Wykonawcę. 4.Klasyfikacja wg kodu CPV 39141500-7 Szafy wyciągowe 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ). 6.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: dostawę nowego urządzenia na własny koszt i własnym transportem oraz wniesienie urządzenia do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, instalację aparatury, przeszkolenie personelu użytkownika. 8.W ramach umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na adres:Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wrocław, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 29, bud. A-2, pok. 12.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39141500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną