ZP/BZP/223/2019-Sukcesywna dostawa artykułów laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego Poltechniki Wrocławskiej .

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.pwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/BZP/223/2019-Sukcesywna dostawa artykułów laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego Poltechniki Wrocławskiej .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego Poltechniki Wrocławskiej. 2.W zakres sukcesywnej dostawy wchodzi: Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego; Sukcesywna dostawa artykułów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych 3.Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę nowych artykułów/wyrobów/materiałów na własny koszt i własnym transportem oraz wniesienie do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego na adres każdorazowo wskazany w zamówieniu. 4.Wszystkie koszty transportu i ubezpieczenie podczas transportu związane z wykonywaniem przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. Ryzyko w czasie przewozu, załadunku i wyładunku obciążą Wykonawcę. 5.Klasyfikacja wg kodu CPV : 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1 -3.2. do SIWZ (OPZ). 7.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 8.Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia (całe wyposażenie) wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33793000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną