ZP/BZP/328/2019-Wykonanie dla potrzeb Politechniki Wrocławskiej usług: a) stałej konserwacji wybranych układów wentylacji i klimatyzacji; b) serwisu wybranych układów wentylacji i klimatyzacji.

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.pwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/BZP/328/2019-Wykonanie dla potrzeb Politechniki Wrocławskiej usług: a) stałej konserwacji wybranych układów wentylacji i klimatyzacji; b) serwisu wybranych układów wentylacji i klimatyzacji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla potrzeb Politechniki Wrocławskiej usług:a) stałej konserwacji wybranych układów wentylacji i klimatyzacji;b) serwisu wybranych układów wentylacji i klimatyzacji. 2. Kod CPV: 50712000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ. 4.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.5.Wykaz urządzeń – Formularz cenowy zawiera Załącznik nr 5 SIWZ. 6.Miejsce usługi: Obiekty Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. 7.Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SIWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. 8.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenia i środki techniczne - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz postanowieniami zawartymi w SIWZ i załącznikach. 9. Na wykonane naprawy i wymienione części Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji jakości, liczonej od dnia odbioru naprawy lub wymiany części. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wymienianych przez siebie części na nowe. 10.W ramach usługi serwisu ustala się max.12 godzinny czas reakcji na zgłoszenie o uszkodzeniu systemu, liczony od chwili rozmowy do interwencji przy układzie wentylacji lub klimatyzacji w obiekcie na terenie Wrocławia. 11.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody, obejmujące zarówno szkody majątkowe, jak i osobowe. 12. Zamawiający ma prawo kontrolować, wykonywanie czynności pracowników Wykonawcy. 13.Wykonawcy zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej, celem zapoznania się z urządzeniami objętymi przedmiotem niniejszego zamówienia. Tel. kontaktowy w sprawie wizji lokalnej: pan Bolesław Basiński - tel. 71 320-24-33. 14. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia, musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. oraz spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. 15.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego ( przed podpisaniem umowy) szczegółowego i jednoznacznego odpowiednio wypełnionego i podpisanego – formularza cenowego - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego –Załącznik nr 5 do SIWZ. 16.Zamawiający wymaga, aby Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz cenowy został - złożony na wezwanie Zamawiającego, przed podpisaniem umowy- w formie papierowej, podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, oraz jednocześnie na nośniku elektronicznym w formacie xls. 17.Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp, Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502, z późn.zm), w następującym zakresie realizacji zamówienia - nie jest wymagane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50712000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną